Blog Image

Se Brejning - Brejning Borgerforening

Opdatering

Diverse Posted on Sun, January 25, 2015 21:20:07

Efter mange måneder uden en fungerende hjemmeside, hvor oplysninger m.m. ikke rigtig fungerede, er vi nu endt ud med en blog-lignende side.

Siden skulle gerne blive opdateret løbende over den næste månedstid, med de info der mangler 🙂

Rigtig god dagTorvedag 2014

Galleri Posted on Sun, January 25, 2015 21:03:01Bliv frivillig…

Frivillig Posted on Sun, January 25, 2015 20:59:21

Brejning Borgerforening er en frivillig forening
– Vi ønsker at skabe liv og fornyelses i lokalsamfundet

Vi arrangerer forskellige begivenheder:

Flagallé i forbindelse med konfirmationer, og i andre festlige anledninger

– Sensommermarked

– Fællespladsens fødselsdag

– Kræmmermarked i forsamlingshuset

– Torvedag

– Juletræsfest

– Foredrag

– Flaget hejses på Fischersplads på flagdage.

Vi bestræber os på at afholde arrangementer, hvor der sætte fokus på et bredt publikum, så der tilbydes noget for alle aldre

Få indflydelse og vær med til at støtte din by

 Vedtægter for Brejning Borgerforening

Vedtægter Posted on Sun, January 25, 2015 20:47:56

§ 1

Navn og hjemsted
Foreningens navn er Brejning Borgerforening, og har hjemsted i Brejning i
Vejle Kommune.
Foreningen er stiftet 11. november 1957.

§ 2
Formål
Foreningens formål er
– at varetage medlemmernes interesser
– at fremme ethvert foretagende eller initiativ, der skønnes at ville tjene til
borgernes fælles tarv
og byens opkomst i sin helhed
– at bevare kulturlivet i nærmiljøet
– at anvende evt. overskud til almen/kulturelle formål (fortrinsvis børn og
unge)
– at udføre dette arbejde på upolitisk grundlag

§ 3
Medlemskab
Som medlem kan optages enhver myndig borger boende, eller med forretnings-adresse i postnummer 7080.
Stemmeberettiget er det indtegnede medlem og dennes ægtefælle, såfremt
kontingentet for indeværende år er betalt. Det er kun muligt at stemme ved
personligt fremmøde, det er således ikke muligt at brevstemme.

Indmeldelse kan ske ved
henvendelse til et bestyrelsesmedlem.

Udmeldelse skal ske skriftligt
til kassereren med en måneds varsel til 1. marts. Udmeldte medlemmer har ingen
krav på foreningen eller dens formue.

§ 4
Kontingent
Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling, og er gældende for
det kommende kalenderår
og opkræves forud.

§ 5
Restance
Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. Sker dette
ikke fremsendes rykkerskrivelse. Betales kontingentet herefter ikke, skal
medlemmet skriftligt orienteres om, at det er slettet af foreningens
medlemsliste.

Optagelse i foreningen igen kan
kun ske mod betaling af gælden.

§ 6
Eksklusion
Et medlem kan ekskluderes såfremt medlemmet
udviser adfærd der strider mod foreningens vedtægter, anseelse eller
ånd.

§ 7
Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.

Den ordinære generalforsamling afholdes
én gang årligt inden udgangen af oktober måned med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne
år

3. Forelæggelse af revideret regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt
suppleanter

7. Valg af revisorer samt revisorsuppleant

8. Eventuelt (herunder kan ikke træffes
beslutninger eller foretages afstemning)

Den ordinære generalforsamling
skal indvarsles mindst 14 dage forud i den lokale presse.
En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig ved simpelt
flertal, uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Forslag, der af medlemmer ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
indsendt skriftligt
til bestyrelsen eller via foreningens hjemmeside senest 1 uge før
generalforsamlingen afholdelse.

Der tages referat af generalforsamlingens beslutninger, og referatet godkendes
og underskrives af dirigenten.

§ 8
Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og
SKAL indkaldes, når mindst 1/5 af foreningens stemmeberettigede medlemmer
skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønske herom.

Der gælder de samme bestemmelser
for indvarsling og afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling som for en
ordinær generalforsamling.

§ 9
Bestyrelse
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle
forhold.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer og konstituerer sig med formand, næstformand,
kasserer og sekretær umiddelbart efter generalforsamlingen.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2
år ad gangen, så der skiftevis er 2 og 3 medlemmer på valg.
Der vælges 2 suppleanter for 2 år ad gangen
der er 1 suppleant på valg hvert år.
Der vælges 2 revisorer for 2 år ad gangen
der er 1 revisor på valg hvert år.
Der vælges 1 revisorsuppleant for et år ad gangen.

Valgene foregår ved simpelt flertal.
Valgene kan på forlangende foregå skriftligt.

§ 10
Forretningsorden
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst 3 af dens medlemmer, heriblandt
formanden eller næstformanden, er til stede.

– Bestyrelsen administrerer
foreningens midler og afholder møder, når det findes nødvendig
– Formanden repræsenterer foreningen udadtil, og leder foreningens anliggender
i overensstemmelse
med formålet
– Formanden leder bestyrelsesmøderne og udfærdiger dagsorden (ved formandens
fravær næstformanden)
– Kassereren modtager kontingent, betaler og udsender regninger og fører
foreningens regnskab over
indtægter og udgifter. Regnskabet
godkendes af bestyrelsen og de valgte revisorer og fremlægges
derefter på generalforsamlingen
– Sekretæren fører foreningsprotokollen over samtlige møder
– Foreningen tegnes af formand og/eller kasserer
– Foreningens midler skal indsættes til forrentning i pengeinstitut
– Bestyrelsen kan nedsætte og ophæve udvalg efter behov. Udvalgene arbejder
under ansvar over for
bestyrelsen, og i hvert udvalg skal
mindst 1 bestyrelsesmedlem have sæde.

§11
Suppleanter
Suppleanterne kan deltage i bestyrelsesmøderne, men har ikke stemmeret.

§12
Regnskab
Regnskabsåret er 1. oktober 30.
september.
Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal
være underskrevet af

– hele bestyrelsen
– 2 revisorer

§12B
Låneoptagelse.
Bestyrelsen kan på foreningens vegne optage lån/kassekredit til finansiering af
anlægsaktiver, herunder etablering af Fællesplads.

§ 13
Vedtægtsændringer
Ændring af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, hvor punktet fremgår
af dagsordenen, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 14
Foreningens opløsning
For at kunne træffe beslutning om foreningens opløsning, kræves det at der
indkaldes til 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger med 1
uges mellemrum, hvor kun dette punkt er på dagsordenen, og at 2/3 af de
fremmødte stemmer herfor.
I tilfælde af opløsning har foreningens medlemmer ikke krav på at få udbetalt
en andel af foreningens formue. Eventuelle aktiver uddeles til almen/kulturelle
formål på egnen (fortrinsvis aktiviteter for børn og unge).